Regulamin

REGULAMIN DOTYCZĄCY SPRZEDAŻY ONLINE ORAZ ZASAD UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH OBOWIĄZUJĄCY WE WROCŁAWSKIM TEATRZE PANTOMIMY IM. HENRYKA TOMASZEWSKIEGO W TRAKCIE EPIDEMII WIRUSA SARS-CoV-2

§ 1 Definicje

Regulamin - niniejszy Regulamin Wrocławskiego Teatru Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego określający zasady sprzedaży biletów online i voucherównawydarzenia artystyczne odbywające się we WrocławskimTeatrze Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego

Wrocławski Teatr Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego - samorządowa instytucja artystyczna wpisana do rejestru Instytucji Kultury pod nr RIK 10 prowadzona przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego, nr NIP 896-000-55-61,z siedzibą we Wrocławiu, pod adresem aleja Dębowa 16, 53-121 Wrocław

Teatr - Wrocławski Teatr Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego

Wydarzenia -  przedstawienia teatralne i inne wydarzenia artystyczne odbywające się w Teatrze, objęte sprzedażą w sklepie online

Widz - osoba uprawniona do wstępu na Wydarzenie na podstawie biletu

Kupujący - osoba kupująca bilet lub voucher, lub rezerwująca bilet za pośrednictwem sklepu online

Sklep online - system informatyczny Teatru umożliwiający sprzedaż przez Teatr biletów i voucherów na Wydarzenia za pośrednictwem strony internetowej bilety.pantomima.wroc.pl

Sprzedaż online - sprzedaż biletów i voucherów na Wydarzenia dokonywana za pośrednictwem strony internetowej bilety.pantomima.wroc.pl

Bilet - dokument zawierający tytuł, datę i miejsce Wydarzenia uprawniający do wstępu na Wydarzenie
Voucher - dokument otwarty nie zawierający tytułu, daty i miejsca Wydarzenia, umożliwiający wymianę na bilet dostępny w sklepie online

Operator płatności - dostawca usługi systemu/systemu informatycznego z zakresu szybkich płatności
online

Odbiorca - podmiot, na rzecz którego realizowana jest płatność

Strona internetowa - www.pantomima.wroc.pl

§ 2 Ogólne zasady sprzedaży online

 1. Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży online biletów i voucherów na Wydarzenia.
 2. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym bilecie i voucherze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.
 3. Zawarcie umowy sprzedaży online pomiędzy Kupującym a Teatrem następuje za pośrednictwem strony internetowej Teatru bilety.pantomima.wroc.pl i wymaga spełnienia następujących procedur zakupu:
  1. podania danych Kupującego: imienia i nazwiska, miejsca i adresu zamieszkania, adresu e-mail (uwaga: należy sprawdzić, czy podany adres e-mail jest prawidłowy, w przypadku błędu w adresie otrzymanie wiadomości potwierdzającej dokonanie transakcji będzie niemożliwe), a także numeru NIP. W przypadku zamiaru pobrania faktury w terminie późniejszym na podstawie uprzednio otrzymanego paragonu fiskalnego bezwzględnie konieczne jest podanie numeru NIP w momencie zakupu biletów i wystawiania paragonu. Jeżeli na paragonie nie będzie numeru NIP, Teatr odmówi wystawienia faktury zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  2. zaakceptowania przez Kupującego warunków Regulaminu;
  3. złożenia przez Kupującego zamówienia online;
  4. uiszczenia przez Kupującego zapłaty za posrednictwem operatora płatności elektronicznych PayU;
  5. otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail.
 4. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia online.
 5. Zamówienie uważa się za złożone z chwilą odnotowania przez Teatr potwierdzenia dokonania
  zapłaty przez bank Kupującego.
 6. Brak potwierdzenia przez bank Kupującego opłaty za zamówienie w ciągu 120 minut od wysłania zamówienia online powoduje automatyczne anulowanie zamówienia online.
 7. Płatności za bilety obsługiwane za pośrednictwem portalu www.payu.pl przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182. Brak bankowego potwierdzenia, o którym mowa wyżej powoduje iż pieniądze pobrane przez operatora płatności mogą być wykorzystane przy kolejnym zakupie lub zwrócone - Kupujący jest informowany o sposobie postępowania w danej sytuacji przez PayU S.A., pocztą elektroniczną - kontakt: pomoc@platnosci.pl lub tel. 61 630 60 05.

  Teatr nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki nieprawidłowego funkcjonowania systemu płatniczego obsługiwanego przez PayU, o którym mowa powyżej oraz za działania lub zaniechania PayU.

 8. Wraz z potwierdzeniem realizacji zamówienia wysłanym na adres e-mail Kupującego, Kupujący otrzymuje fakturę VAT. W formularzu zamówienia online należy podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia. Jeśli nabywcą jest osoba prawna należy podać numer NIP

§ 3 Ogólne zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Zakup biletu i vouchera oznacza akceptację przez Kupującego niniejszego Regulaminu.
 2. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją przez Widza Regulaminu, którego
  zapisy Widz jest zobowiązany przestrzegać.
 3. Teatr zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze, w tym odwołania przedstawienia, bez podania przyczyny. W przypadku zmian w repertuarze lub odwołanego spektaklu Teatr nie ponosi odpowiedzialności za koszty związane z dojazdem na Wydarzenie.
 4. Zakupiony bilet stanowi dokument uprawniający do wstępu na Wydarzenie, którego dotyczy.
 5. Bilet podlega weryfikacji w momencie wejścia na Wydarzenie – po sczytaniu kodu nie ma możliwości ponownego wykorzystania biletu.
 6. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za vouchery i bilety uszkodzone lub zgubione przez
  Kupującego.
 7. Widzowie, którzy kupili bilety w cenie ulgowej, przed wejściem na Wydarzenie zobowiązani są do okazania dokumentu uprawniającego do zniżki. Teatr ma prawo odmówić wstępu na Wydarzenie osobom nieuprawnionym do zniżki.
 8. Widz powinien przybyć do Teatru z odpowiednim wyprzedzeniem. Spóźnieni Widzowie będą wpuszczani na widownię dopiero po przerwie. W przypadku spektakli o niestandardowym układzie widowni i bez przerwy Teatr ma prawo odmówić wejścia na widownię osobie spóźnionej.
 9. Na terenie Teatru oraz podczas spektakli dzieci mogą pozostawać wyłącznie pod opieka osoby
  pełnoletniej.
 10. Podczas Wydarzeń obowiązuje zakaz filmowania, fotografowania i nagrywania dźwięku.
 11. Na widowni obowiązuje zakaz używania urządzeń emitujących sygnały dźwiękowe i świetlne. Widzowie przebywający na widowni zobowiązani są do wyłączenia sygnałów w takich urządzeniach.
 12. Na widowni obowiązuje zakaz spożywania jedzenia i napojów.
 13. Na terenie Teatru obowiązuje zakaz używania tytoniu, wyrobów tytoniowych oraz zakaz
  spożywania alkoholu poza miejscami do tego wyznaczonymi.
 14. Teatr ma prawo wyprosić z widowni osoby naruszające zasady opisane w punktach 10, 11, 12, 13 niniejszego paragrafu.
 15. Teatr ma prawo odmówić wejścia na widownię osobom będącym pod wpływem alkoholu lub
  środków odurzających.

§ 4 Zasady bezpieczeństwa

 1. Na terenie Teatru obowiązuje przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego związanego z epidemią
  wirusa SARS-CoV-2.
 2. W czasie przebywania na terenie Teatru, każda osoba jest zobowiązana do:
  1. zachowywania co najmniej 1,5 m odstępu od innych osób,
  2. używania płynu dezynfekującego do rąk znajdującego się przy wejściu do Teatru przed
   każdorazowym wejściem do Teatru,
  3. zakrywania ust i nosa środkami ochrony osobistej (maseczka, przyłbica), zapewnionymi we własnym zakresie.
 3. W czasie przebywania na widowni Widz jest zobowiązany do zakrywania ust i nosa środkami ochrony osobistej (maseczka, przyłbica), zapewnionymi we własnym zakresie. Teatr zastrzega sobie prawo do odmowy Widzowi uczestnictwa w Wydarzeniu w przypadku niestosowania przez niego środków ochrony osobistej, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
 4. Teatr zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu do budynku Teatru osobie, która, pomimo zwrócenia jej uwagi, nie stosuje się do zobowiązań, o których mowa w ust. 2.
 5. Przed wejściem na Wydarzenie, każdy Widz jest zobowiązany do złożenia pracownikowi obsługi widowni obowiązkowego pisemnego oświadczenia, że, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym, zgodnie ze wzorem opublikowanym na stronie Teatru. W celu przeciwdziałania nadmiernemu gromadzeniu się w miejscu Wydarzenia, Teatr zaleca samodzielne wydrukowanie i podpisanie formularza oświadczenia przed przybyciem do Teatru. W przypadku niemożności wydrukowania oświadczenia, oświadczenie takie będzie złożone na miejscu Wydarzenia, w tym celu jednak konieczne jest przybycie do Teatru z odpowiednim wyprzedzeniem. Teatr zastrzega sobie prawo do odmowy Widzowi uczestnictwa w Wydarzeniu w przypadku niezłożeniaoświadczenia.
 6. Widz zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia u niego objawów choroby, nie weźmie udziału w Wydarzeniu i poinformuje o tym Teatr.
 7. Na widowni Widz może zająć wyłącznie miejsce wskazane na bilecie. W przypadku przedstawień
  z nienumerowaną widownią Widz zajmuje miejsce wskazane przez obsługę widowni Teatru.
 8. Teatr zapewnia zachowanie odpowiedniego odstępu na widowni poprzez udostępnienie Widzom nie więcej niż połowy liczby miejsc na każde Wydarzenie. Miejsca siedzące będą organizowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między Widzami. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy widza, który: uczestniczy w pokazie z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia, jest osobą ze szczególnymi potrzebami (z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie).
 9. Z uwagi na bezpieczeństwo Widzów, Teatr nie oferuje szatni i umożliwia wnoszenie okrycia
  wierzchniego na widownię Wydarzenia.
 10. Na terenie Teatru nie ma możliwości przechowania bagażu.
 11. Z uwagi na bezpieczeństwo Widzów, Teatr nie oferuje bufetu przed Wydarzeniem i podczas
  Wydarzenia.
 12. Każda osoba przebywająca w budynku Teatru powinna ograniczyć do niezbędnego minimum czas przebywania w budynku Teatru, w tym przed Wydarzeniem, jak i po Wydarzeniu, a także ograniczyć do niezbędnego minimum przemieszczanie się po budynku Teatru.
 13. Wpuszczanie Widzów do Teatru i na widownię będzie kontrolowane przez obsługę widowni
  Teatru.
 14. W przypadku tworzenia się kolejek, konieczne jest stosowania dystansu 2 metrów.
 15. Teatr zastrzega sobie prawo do podziału Widzów na grupy wpuszczane w odpowiednich
  odstępach czasowych a w przypadku budynków posiadających więcej niż jedno wejście – w podziale na możliwie największą liczbę wejść.
 16. W miarę możliwości, wpuszczane na Wydarzenie oraz wypuszczane po Wydarzeniu będą
  najpierw osoby starsze.

§ 5 Informacje dla Widzów ze szczególnymi potrzebami

 1. Sceny, na których prezentowane są przedstawienia Wrocławskiego Teatru Pantomimy są
  przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami poruszających się na wózkach inwalidzkich z wyłączeniem spektakli o niestandardowym układzie widowni.
 2. Bilety dla osób ze szczególnymi potrzebami poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz dla
  ich opiekunów są dostępne za pośrednictwem rezerwacji telefonicznej i w sprzedaży
  bezpośredniej w kasie Teatru na dwie godziny przed przedstawieniem w miarę dostępności
  miejsc. Ze względu na układ widowni na poszczególnych Wydarzeniach liczba miejsc dla osób
  poruszających się na wózkach inwalidzkich jest różna i zależy od układu widowni danego
  Wydarzenia. Informacja o szczególnych potrzebach powinna być zgłoszona w momencie zakupu
  biletów na Wydarzenie lub podczas telefonicznej rezerwacji pod numerem telefonu: 71 337 21
  03 lub na adres e-mail: rezerwacja@pantomima.wroc.pl
 3. Osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie ruchu, która może zająć miejsce numerowane na widowni i jej opiekunowi przysługuje prawo do zakupu biletów ulgowych.

§ 6 Szczegółowe zasady dotyczące sprzedaży online biletów

 1. Kupujący, w formularzu zamówienia online, wybiera jedną z następujących form otrzymania
  biletu: samodzielny wydruk (bilet domowy) albo odbiór biletu w kasie Teatru bezpośrednio przed
  przedstawieniem.
 2. W przypadku zaznaczenia opcji o odbiorze biletu zakupionego online w kasie Teatru, po spełnieniu warunków, o których mowa w § 2 pkt 3 ppkt 1) do 4) Regulaminu, na wskazany przez Kupującego adres e-mail zostaje przesłane potwierdzenie realizacji transakcji, wraz z osobistym numerem zamówienia i fakturą VAT. Odbiór biletów musi nastąpić najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem Wydarzenia.
 3. Kasa biletowa Teatru czynna jest zgodnie z harmonogramem podanym na stronie internetowej
  Teatru.
 4. Warunkiem odbioru w kasie biletowej Teatru biletów zakupionych online jest podanie kasjerowi
  Teatru numeru zamówienia, który został przesłany na adres e-mail wskazany w formularzu złożonego zamówienia online.
 5. Teatr nie odpowiada za skutki przekazania przez Kupującego otrzymanego numeru zamówienia
  osobom nieuprawnionym.
 6. W przypadku zaznaczenia opcji biletu domowego, po spełnieniu warunków, o których mowa w § 2 pkt 3 ppkt 1) do 4) Regulaminu, na wskazany przez Kupującego adres e-mail zostaje przesłane potwierdzenie realizacji transakcji zakupu biletu online, wraz z numerem zamówienia i fakturą VAT. Bilet oraz faktura VAT są dostarczane w plikach zapisanych w formacie PDF. Bilet domowy należy wydrukować i okazać w momencie wejścia na widownię. Do wydruku biletu domowego należy używać białego papieru w formacie A4,tak aby wydrukowany kod kreskowy był dobrze widoczny. Wydrukowanego biletu nie należy zginać wmiejscach, w których widoczny jest kod kreskowy, umożliwiający automatyczną identyfikację biletu w momencie wejścia na Wydarzenie.
 7. Prawidłowo wydrukowany bilet domowy stanowi dokument uprawniający do uczestnictwa w Wydarzeniu, którego dotyczy.
 8. Bilet podlega jednorazowej weryfikacji w momencie wejścia na Wydarzenie – po sczytaniu kodu
  nie ma możliwości ponownego wykorzystania biletu.
 9. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za bilety uszkodzone lub zagubione przez Kupującego.
 10. Sprzedaż online biletów na określone Wydarzenie kończy się na 3 godziny przed rozpoczęciem
  Wydarzenia. W przypadku wybranych Wydarzeń Teatr zastrzega sobie prawo do zmiany godziny zamknięcia sprzedaży online. Teatr poinformuje o zmianie godziny zamknięcia sprzedaży online na stronie internetowej www.pantomima.wroc.pl
 11. W systemie sprzedaży online można kupić bilety w cenie premierowej, normalnej i ulgowej.
 12. Bilety w cenie ulgowej przysługują: uczniom, studentom (do 26. roku życia), doktorantom, nauczycielom, osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom oraz osobom ze szczególnymi potrzebami, pod warunkiem posiadania dokumentu uprawniającego do zniżki.
 13. Osoby, które kupiły w sklepie online bilety w cenie ulgowej, przed wejściem na Wydarzenie zobowiązane są do okazania dokumentu uprawniającego do zniżki. Teatr ma prawo odmówić wejścia na Wydarzenie osobom nieuprawnionym do zniżki. W Teatrze nie obowiązują dopłaty do biletów wyrównujące różnice w cenach.
 14. Teatr zastrzega sobie prawo do nieudzielania zniżek na wybrane Wydarzenia.
 15. Na premiery organizowane przez Teatr obowiązują wyłącznie bilety w cenie premierowej.
 16. Sklep online umożliwia zakup nie więcej niż 10 pojedynczych biletów na jedno Wydarzenie w jednej transakcji.
 17. W celu umożliwienia przez Teatrzakupu większej liczby biletów niż określona w pkt. 17 konieczny jest kontakt Kupującego z Działem Promocji i Marketingu Teatru, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00 pod numerem telefonu: 71 337 21 03.
 18. Teatr zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży biletów online w każdej chwili, bez podawania przyczyn. Teatr poinformuje o zakończeniu sprzedaży biletów online na stronie internetowej www.pantomima.wroc.pl
 19. Brak dostępności zakupu biletów za pośrednictwem sklepu online nie jest równoznaczny z brakiem biletów w kasie biletowej Teatru.

§ 7 Szczegółowe zasady dotyczące sprzedaży online voucherów

 1. Kupujący kupuje voucher składając zamówienie za pomocą formularza zamówienia online.
 2. Voucher jest dostępny wyłącznie w formie samodzielnego wydruku w domu.
 3. Po spełnieniu warunków, o których mowa w § 2 pkt 3 ppkt 1) do 4) Regulaminu dotyczących zakupu vouchera, na wskazany przez Kupującego adres e-mail zostaje przesłane potwierdzenie realizacji transakcji zakupu vouchera domowego online, wraz z osobistym numerem zamówienia i fakturą VAT. Voucher oraz faktura VAT są dostarczane w plikach zapisanych w formacie PDF. Do wydruku vouchera należy używać białego papieru w formacie A4, tak aby wydrukowany kod kreskowy był dobrze widoczny. Wydrukowanego vouchera nie należy zginać w miejscach, w których widoczny jest kod kreskowy, umożliwiający automatyczną identyfikację vouchera w momencie jego zamiany na bilet na konkretne Wydarzenie.
 4. Prawidłowo wydrukowany voucher nie jest dokumentem uprawniającym do wstępu na Wydarzenie. Tylko voucher wymieniony na bilet na konkretne Wydarzenie uprawnia do wstępu na to Wydarzenie.
 5. Voucher może zostać wymieniony przez Kupującego na pojedynczy bilet zarówno w kasie Teatru, jak i w systemie sprzedaży online.
 6. Wymiana vouchera na bilet na określone Wydarzenie w kasie Teatru jest możliwa najpóźniej na 15 minut przed rozpoczęciem Wydarzenia, z zastrzeżeniem dostępności wolnych miejsc.
 7. Wymiana vouchera na bilet na określone Wydarzenie w sklepie online jest możliwa najpóźniej na 3 godziny przed rozpoczęciem Wydarzenia, z zastrzeżeniem dostępności wolnych miejsc. W przypadku wybranych Wydarzeń Teatr zastrzega sobie prawo do zmiany godziny zamknięcia sprzedaży online. Teatr poinformuje o zmianie godziny zamknięcia sprzedaży online na stronie internetowej www.pantomima.wroc.pl.
 8. Voucher podlega jednorazowej weryfikacji w momencie jego wymiany na Wydarzenie – po sczytaniu kodu nie ma możliwości ponownego wykorzystania vouchera.
 9. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za vouchery lub bilety wymienione z vouchera, które zostały uszkodzone lub zagubione przez Kupującego, a także udostępnione osobom trzecim. W przypadku zagubienia vouchera lub biletów wymienionych z vouchera, Teatr, w miarę możliwości, ułatwi Kupującemu zakup wejściówki na Wydarzenie. Wejściówka w takiej sytuacji uprawnia Kupującego do udziału w Wydarzeniu i zajęcia miejsca na widowni wskazanego przez obsługę widowni.
 10. Sklep online umożliwia wymianę nie więcej niż 10 pojedynczych voucherów na jedno Wydarzenie w jednej transakcji.
 11. W celu umożliwienia przez Teatr wymiany większej liczby voucherów niż określona w pkt. 10 konieczny jest kontakt Kupującego z Działem Promocji i Marketingu Teatru, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00 pod numerem telefonu: 71 337 21 03.
 12. Brak dostępności wymiany vouchera na bilet za pośrednictwem sklepu online nie jest równoznaczny z brakiem biletów w kasie biletowej Teatru.

§ 8 Zwroty

 1. Teatr nie prowadzi żadnej wymiany biletów oraz voucherów ani na gotówkę, ani na inne Wydarzenie,za wyjątkiem biletu wymienionego z vouchera, w przypadku, o którym mowa w pkt. 2 niniejszego paragrafu.
 2. Zwroty biletów w sklepie online możliwe są wyłącznie w przypadku odwołania Wydarzenia lub zmiany repertuaru. Przez zwrot biletu w przypadku biletu kupionego w sklepie online należy rozumieć wyłącznie zwrot kwoty wpłaconej przez Kupującego z tytułu zakupu biletu, a w przypadku biletu wymienionego z vouchera, przez zwrot biletu należy rozumieć wyłącznie wymianę biletu na inne Wydarzenie.
 3. Informacja o Wydarzeniach odwołanych oraz o zmianie repertuaru jest przekazywana na adres
  e-mail podany w formularzu zamówienia online.
 4. W przypadkach, o których mowa w pkt. 2 niniejszego paragrafu, zwrot wpłaconej przez Kupującego kwoty nastąpi, za pośrednictwem sklepu online na konto, z którego Kupujący dokonał wpłaty, po wcześniejszym wystawieniu faktury korygującej.

§ 9 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące sprzedaży online biletów i voucherów wymagają pisemnego zgłoszenia reklamacji na adres poczty elektronicznej: rezerwacja@pantomima.wroc.pl w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji.
 2. Rozpatrzenie reklamacji dotyczącej sprzedaży online biletów i voucherów nastąpi nie później niż
  w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji.
 3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia przez Teatr reklamacji dotyczącej sprzedaży online biletów i voucherów, Teatr zwróci Kupującemu równowartość ceny biletów bez uwzględnienia prowizji od sprzedaży.

§ 10 Zaproszenia

 1. Na prośbę Widza, bilety zakupione online na Wydarzenie i bilety wymienione z vouchera na Wydarzenie, mogą być przepisane na druk zaproszenia w kasie Teatru lub bezpośrednio w Dziale Promocji i Marketingu w godziniach jego pracy. Zakupione bilety pozostają w ewidencji
  rozliczeniowej Teatru.
 2. Na druku zaproszenia umieszczony zostanie: tytuł Wydarzenia, data i godzina rozpoczęcia oraz
  numer rzędu i miejsce.

§ 11 Awaria sklepu online

 1. W przypadku nagłej awarii sklepu online, Teatr zawiesza sprzedaż biletów do czasu jej usunięcia. Na Wydarzenie wpuszczane są tylko osoby, które posiadają bilet uprawniający do uczestnictwa w Wydarzeniu.
 2. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku awarii, o której mowa w ust. 1, w szczególności nie jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych w związku z przyjazdem na Wydarzenie.

§ 12 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych uzyskanych od Kupujących/Widza w procesie rezerwacji i sprzedaży biletów/voucherów oraz w wyniku składania oświadczenia, o którym mowa w § 4 ust. Regulaminu jest Teatr.
 2. Podanie przez Kupującego/Widza danych osobowych w procesie sprzedaży biletów/voucherów oraz w wyniku składania oświadczenia, o którym mowa w § 4 ust. 5 Regulaminu jest dobrowolne i równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez Teatr danych osobowych wskazanych przez Kupującego/Widza w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym/Widzem, w celu sprzedaży biletów, a także w celu przekazania na żądanie właściwych służb sanitarnych w zakresie niezbędnym do dochodzenia epidemiologicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zapobiegania, przeciwdziałania, zwalczania SARS–CoV–2 (COVID19).
 3. Dane osobowe są przechowywanie i przetwarzanie przez Teatr z zachowaniem wymogów ochrony danych osobowych określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) oraz innych obowiązujących przepisów prawa polskiego i europejskiego dotyczących ochrony danych osobowych.
 4. Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych nadzoruje specjalnie wyznaczona do tego celu osoba IOD, z którą można kontaktować się pod adresem: 53-121 Wrocław, Aleja Dębowa 16 z dopiskiem „Dane Osobowe” lub na adres poczty elektronicznej: pantomima@pantomima.wroc.pl, wpisując w temacie wiadomości „Dane osobowe”, a także pod numerem telefonu 697-644-581 Aktualne dane Inspektora Ochrony Danych Osobowych Zamawiającego: Dawid Piekarski, e-mail: pantomima@pantomima.wroc.pl
 5. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo nieograniczonego dostępu do nich, 
  jak również do ich poprawiania, uaktualniana, usunięcia, przeniesienia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 6. Kupujący/Widz wyraża zgodę na wykonywanie przez Teatr na danych osobowych wszelkich możliwych i dozwolonych prawem operacji w takim zakresie, w jakim jest to konieczne dla realizacji wskazanych w Regulaminie celów przetwarzania danych osobowych. W szczególności Teatr jest upoważniony do utrwalania, przechowywania i usuwania danych osobowych Kupujących/Widzów.
 7. Kupujący/Widz ma prawo swobodnego i bezpłatnego dostępu do swoich danych osobowych
  w każdym czasie, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia, przeniesienia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 8. W każdej chwili, Kupującemu/Widzowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO.

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup biletów, voucherów i produktów przez Kupującego. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej bilety.pantomima.wroc.pl oraz w kasach biletowych Teatru.
 3. Informacje na temat repertuaru, cen biletów oraz godzin pracy Działu Promocji i Marketingu oraz kasie biletowej Teatru publikowane są na stronie internetowej Teatru.